करार सेवामा नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्ने सम्वन्धी सुचना (तह ७, प्राविधिक सेवा)

करार सेवामा नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्ने सम्वन्धी सुचना (तह ७, प्राविधिक सेवा)