लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड

पदपूर्ति उपसमिति

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौंको

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मितिः २०७४।०३।०८

यस कम्पनीको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसारका निम्नानुसार पदको लिखित परीक्षा निम्नानुसार मिति र समयमा देहायबमोजिम परीक्षा भवनमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै पेश भएका दरखास्तहरुमध्ये स्वीकृत दरखास्तवाला उम्मेदवारहरुको नामावली कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

वि.नं.

पद

तह

सेवा

समूह

किसिम

परीक्षा मिति र समय

परीक्षा भवन

प्रथम पत्र

द्धितीय पत्र

२०७३/०७४प्र.९/१

उपनिर्देशक

प्रशासन

लेखा

खुला

२०७४।४।७ गते बिहान ८ बजे

२०७४।४।८ गते बिहान ८ बजे     

कम्पनीको कार्यालय भवन

द्रष्टव्यः

१. उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा कालोमसी भएको कलम वा डटपेन मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

२. प्रवेशपत्र विना कुनै पनि उम्मेदवारलाई परीक्षामा सम्मिलित नगराइने हुँदा अनिर्वाय रुपमा प्रवेशपत्र साथमा
    लिई परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नु पर्नेछ ।

३. परीक्षा भवनमा मोवाइल फोन निषेध गरिएको छ ।

     ४. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यासित रुपमा विदा पर्न गएमा पनि परीक्षा कार्यक्रम स्थगित हुनेछैन ।

     ५. प्रवेश पत्र मिति २०७४ असार २१ गतेदेखि कम्पनीको कार्यालय ज्ञानेश्वरबाट वितरण गरिनेछ ।

सचिव

पदपूर्ति उपसमिति